برنامه منسجم بانک توسعه تعاون برای تجهیز و تخصیص منابع حاصل از گواهی سپرده

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت این بانک برای تجهیز و تخصیص منابع جدید حاصل از گواهی سپرده برنامه منسجم در نظر دارد.

ادامه خواندن برنامه منسجم بانک توسعه تعاون برای تجهیز و تخصیص منابع حاصل از گواهی سپرده