ویس کرمی با حضور در ساختمان مرکزی بانک توسعه تعاون مهمترین اهداف معاونت تعاون را تبیین نمود: تقویت ابزارهای تامین مالی بخش تعاون با محوریت بانک توسعه تعاون

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشت تقویت ابزارهای تامین مالی بخش تعاون با محوریت بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از مهمترین اهداف است.

ادامه خواندن ویس کرمی با حضور در ساختمان مرکزی بانک توسعه تعاون مهمترین اهداف معاونت تعاون را تبیین نمود: تقویت ابزارهای تامین مالی بخش تعاون با محوریت بانک توسعه تعاون